TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Bài No.01:”Quan hệ kinh tế quốc tế” ;(Giảng cho ĐH Ngoại Thương Hà Nội;Trường CĐ Kinh tế Đối Ngoại Tp.HCM và tại các doanh nghiệp);

Bài No.01:”Quan hệ kinh tế quốc tế” ;(Giảng cho ĐH Ngoại Thương Hà Nội;Trường CĐ Kinh tế Đối Ngoại Tp.HCM và tại các doanh nghiệp);


Bài No.02: “Môi Trường Kinh Doanh Việt Nam: Đối phó với những rủi ro”;(Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM)

Bài No.02: “Môi Trường Kinh Doanh Việt Nam: Đối phó với những rủi ro”;(Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM) Bài giảng “Đối phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh”


Bài No.03: ”Việt Nam hậu WTO” (Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM và tại các doanh nghiệp)

Bài No.03: ”Việt Nam hậu WTO” (Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM và tại các doanh nghiệp)


Bài No.04: ”Kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương”; (Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM và tại các doanh nghiệp)

Bài No.04: ”Kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương”; (Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM và tại các doanh nghiệp)


Bài No.05:”Marketing: Ứng dụng vào nền kinh tế kém phát triển”; ( Giảng tại ĐH Tổng hợp Tp.HCM, nay là ĐHQG Tp.HCM, và tại các doanh nghiệp)

Bài No.05:”Marketing: Ứng dụng vào nền kinh tế kém phát triển”; ( Giảng tại ĐH Tổng hợp Tp.HCM, nay là ĐHQG Tp.HCM, và tại các doanh nghiệp)