TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Bài No.05:”Marketing: Ứng dụng vào nền kinh tế kém phát triển”; ( Giảng tại ĐH Tổng hợp Tp.HCM, nay là ĐHQG Tp.HCM, và tại các doanh nghiệp)

OTHER NEWS