TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Bài No.04: ”Kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương”; (Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM và tại các doanh nghiệp)

Bài No.04: ”Kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương”; (Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM và tại các doanh nghiệp)