TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

CASE STUDY N0.14662: TRANH LUẬN: THÁCH THỨC “SẢN XUẤT CÁI CHÍNH TRỊ” CHO KHOA HỌC NHÂN VĂN VÀ XÃ HỘI TRONG THỜI ĐIỂM KHỦNG HOẢNG Y TẾ


CASE STUDY N0.14563:右转弯 =QUYỀN BIẾN THEO CÁCH CỦA QUỶ CỐC TỬ


CASE STUDY N0.1430 : Tinh thần tự do: Hãy là ngọn đèn cho chính mình

https://thuvienhoasen.org/a25096/hay-la-ngon-den-cho-chinh-minh


CASE STUDY N0. 1406 : MAO TRẠCH ĐÔNG NGÀN NĂM CÔNG TỘI


CASE STUDY N0.1162: HENRY KISSINGER :VÉN MÀN BÍ MẬT.


People, Power, and Profits Progressive Capitalism for an Age of Discontent