TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Bài No.02: “Môi Trường Kinh Doanh Việt Nam: Đối phó với những rủi ro”;(Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM) Bài giảng "Đối phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh"

OTHER NEWS