TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

https://www.nytimes.com/2020/02/15/world/asia/mekong-river-dams-thailand.html

OTHER NEWS

1-Đóng góp của đất đai vào tăng trưởng nông nghiệp dường như đã tới hạn. 2-Tốc độ tăng trưởng giá trị sản lượng nông nghiệp bình quân trên 1 ha đất của Việt Nam đang giảm dần và thấp hơn các nước trong khu vực. http://thoibaokinhdoanh.vn/24h-9/Nganh-Nong-nghiep-dong-gop-lon-vao-muc-tieu-tang-truong-GDP-41737.html Ngành Nông nghiệp đóng góp lớn vào mục tiêu […]

Read more
Read more