TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS:SAO XỨ MÌNH KHÔNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO NÀY NHỈ?!HIHI… Một trong những bài toàn khó nhất trong nền kinh tế toàn cầu ở thời điểm hiện tại là bài toán giải quyết vấn đề tăng trưởng của Trung Quốc. Nền kinh tế thứ hai thế giới sẽ chính thức chạy chậm lại kể từ […]

Read more
Read more