TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Japan: The lost decades since 1990 (失われた10年 - ushinawareta jūnen): How to get out ?

The lost decades since 1990
(失われた10年 - ushinawareta jūnen): How to get out ?